Statuten

Heden, twee december tweeduizend tien, verschenen voor mij, Mr Paul Martin Eversdijk, notaris gevestigd te 's-Gravenhage:

a. mevrouw Ardina MAGRÉ, wonende te 2585 DK ’s-Gravenhage, Burgemeester De Monchyplein 285, geboren te Doornspijk op achtentwintig september negentienhonderd tweeënzestig, zich legitimerende met haar paspoort met nummer XXXXXXXXX, afgegeven door de gemeente 's-Gravenhage op elf februari tweeduizend tien; en
b. de heer Jacobus Johan VAN DEN HOOGEN, wonende te 2565 AX ’s-Gravenhage, Pioenweg 9, geboren te 's-Gravenhage op zes januari negentienhonderd éénenzestig, zich legitimerende met zijn paspoort met nummer XXXXXXXXX, afgegeven door de
gemeente ‘s-Gravenhage op negen december tweeduizend acht;

ten deze handelend in hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van het bestuur van de vereniging: Vereniging Haags Verzekeringscentrum, gevestigd te 2565 RG 's-Gravenhage, Hyacinthweg 71, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 40407795, als zodanig deze vereniging tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de algemene ledenvergadering van gemelde vereniging op zeventien november tweeduizend tien (17-11-2010) op rechtsgeldige wijze heeft besloten tot algehele wijziging van de statuten;
de notulen van de betreffende vergadering zijn aan deze akte gehecht.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, bij deze de statuten van gemelde vereniging algeheel gewijzigd vast te stellen als volgt:

Statuten

Naam, Zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging Haags Verzekeringscentrum (bij afkorting genaamd: HVC) en is statutair gevestigd in de gemeente ‘s-Gravenhage.

Doel
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
het bevorderen van het contact tussen haar leden, bestaande uit
verzekeringsmaatschappijen, gevolmachtigden, assurantiebemiddelingsbedrijven en bedrijven die nauw betrokken zijn bij de uitvoering hiervan.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden, respectievelijk organiseren van bijeenkomsten, zoals lezingen;
b. het bestuderen van en beraadslagen over actuele vraagstukken binnen het verzekeringswezen en aanverwante gebieden;
c.het samenwerken met andere organisaties;
d. andere, wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur; verenigingsjaar
Artikel 3 
De vereniging is opgericht op negentien november negentienhonderd achtenvijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni. 


Lidmaatschap
Artikel 4 
De vereniging kent bedrijfsleden, gewone leden, bijzondere leden, ereleden en leden van verdienste en donateurs.
1. Bedrijfsleden zijn vennootschappen - al dan niet met rechtspersoonlijkheid - welke het verzekerings- of het assurantiebemiddelingsbedrijf uitoefenen of nauw betrokken
zijn bij de uitvoering hiervan.
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen welke werkzaam zijn bij bedrijfsleden of bij een organisatie of instelling welke werkzaam is op het terrein van het verzekeringswezen.
3. Bijzondere leden zijn natuurlijke personen welke werkzaam zijn geweest bij bedrijfsleden maar de werkzaamheden niet meer actief uitvoeren.
4. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.
5. Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die de vereniging financiële steun verlenen, waarvan de minimale grootte per verenigingsjaar door het bestuur wordt vastgesteld.
Niet-leden kunnen uitsluitend op uitnodiging van het bestuur deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

Artikel 5
1. Hij die als lid tot de vereniging wenst toe te treden richt een daartoe strekkend schriftelijk verzoek tot het bestuur.
2. Indien de aanvrager naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komt voor het lidmaatschap, besluit het bestuur met gewone meerderheid van stemmen omtrent de
toelating. In geval van niet- toelating kan de algemene vergadering - des verzocht alsnog tot toelating besluiten met gewone meerderheid. Het bestuur geeft zo spoedig mogelijk kennis van de nieuwe toelating aan de leden.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid. Is een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b.door opzegging door het lid;
c.door opzegging door de vereniging;
d.door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van
het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan
slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling
door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving
in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf natuurlijke personen. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Uit de benoemde bestuurders wordt dan, eveneens door de algemene
vergadering, een voorzitter gekozen, terwijl het aldus gekozen bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en penningmeester aanwijst. De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.
2. Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
6. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering treedt een der bestuurders af. De aftredende is terstond herkiesbaar. De volgorde van aftreden, welke bij loting wordt vastgesteld, wordt bepaald door een rooster, waarop de nieuw gekozen bestuurder de plaats van zijn voorganger zal innemen. In een tussentijdse vacature kan door het bestuur worden voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering.
7. Een niet- voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
8. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde kan het bestuur, indien de omstandigheden zulks eisen, als secretaris benoemen, hetzij een persoon die geen bestuurder is maar wel lid van de vereniging, hetzij een persoon die geen lid van de
vereniging is. Een aldus benoemde secretaris heeft in het bestuur geen stemrecht, doch enkel een adviserende stem.

Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 9
1. Het bestuur alsmede de voorzitter (bij diens afwezigheid de vice- voorzitter) en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Geldmiddelen
Artikel 10
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van vorengemelde bijdrageplicht, behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden en leden van verdienste vorengemelde bijdrageplicht hebben.

De Algemene Vergadering
Artikel 11
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd dan wel in de directe omgeving daarvan.
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overige van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Goedkeuring door de algemene
vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur niet tot decharge.
3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie tot onderzoek van de in het vorige lid bedoelde stukken, welke commissie bestaat uit tenminste drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de stukken tenminste
één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van
haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 12
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden de algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot
het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen
verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden genoemd in artikel 4 en vertegenwoordigers van de bedrijfsleden.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden genoemd in artikel 4 lid 1 tot en met 4. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen
uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo
nodig na tussenstemming.

Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid,
door de vice-voorzitter. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering
zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden
in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Statutenwijziging

Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding en Vereffening
Artikel 16
1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt voor het batige saldo, zal dit onder de op het tijdstip van ontbinding aanwezige leden worden verdeeld naar verhouding van de door de leden in het laatste verenigingsjaar betaalde contributie.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden in “liquidatie”.
5. De vereffenaar dient de boeken en bescheiden gedurende tien jaar na afloop van de vereffening te bewaren.

Algemeen
Artikel 17
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepaling bevatten, die strijdig is met de wet of met deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
4. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur zolang de algemene vergadering niet anders heeft besloten.

Elektronische communicatie
Artikel 18
1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
2. De bijeenroeping tot een algemene vergadering kan geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dit doel is bekend gemaakt.
3. Het stemrecht kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van
de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het is niet vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
4. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
5. Het bestuur en de algemene vergadering kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel; de voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

Slot
Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.